GİZLİLİK POLİTİKASI

WEB KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI İLKELERİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Zarfsan Zarf Sanayi ve Matbaacılık Ticaret Anonim Şirketi (“ZARFSAN”,“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Çalışan Adayı, Veli-Vasi-Temsilci, Stajyer, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

ZARFSAN olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler ZARFSAN bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz ZARFSAN’ın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, ZARFSAN tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 ZARFSAN’ın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

ZARFSAN’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

VERİ SAHİBİ VERİ KATEGORİSİ VERİ TÜRLERİ
Çalışan Kimlik Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad Soyad TC Kimlik No Doğum Tarihi Cinsiyeti Anne Baba Adı
İletişim Adres, Telefon, Referans, Yakınının Telefonu, E-mail  
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları  
Özlük İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, Performans Değerlendirme Raporları, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan Bilgisi, SGK Hizmet Dökümü, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi, Askerlik Durumu,  Diğer(Çocukların Eğitim-Öğretim bilgileri, Eşin Çalışma Bilgileri)  
Hukuki İşlem Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler  
Mesleki Deneyim Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslekiçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Daha Önce Çalıştığı İşler, Transkript Bilgileri, Referans  
Görsel Kayıtlar Fotoğraf  
FinansalBilgiler Banka IBAN ve Hesap Numarası    
Felsefi İnanç,Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Din Bilgisi (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde var)  
Ceza Mahkûmiyeti Adli Sicil Kaydı  
SağlıkBilgisi Kan Grubu Bilgileri-Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde Bulunduğu İçin, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler  
Çalışan Adayı   Kimlik Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet
İletişim  Adres, Telefon  
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları  
Mesleki Deneyim Daha Önce Çalıştığı İşler, Öğrenim Durumu  
Sağlık Bilgisi Kişisel Sağlık Bilgileri, Diğer(Kronik Rahatsızlık Bilgisi, Sigara Kullanıp Kullanmadığı)  
Veli (18 Yaşından Küçük Genç Çalışanın) Kimlik Ad-Soyad, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İletişim  Telefon  
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları  
SağlıkBilgisi Kan Grubu Bilgileri-Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde Bulunduğu İçin  
Felsefi İnanç,Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Din Bilgisi (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde var)  
Stajyer Kimlik Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet
İletişim Adres, Telefon, E-mail, Yakınının Telefonu  
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları  
FinansalBilgiler Banka IBAN ve Hesap Numarası    
Hissedar-Ortak Kimlik Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İletişim Adres, Telefon, Yakınının Telefonu, Sosyal Medya Hesabı, E-mail  
FinansalBilgiler Banka IBAN ve Hesap Numarası, Mal Varlığı Bilgileri    
  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları
Görsel Kayıtlar Fotoğraf  
Felsefi İnanç,Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Din Bilgisi (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde var)  
    SağlıkBilgisi Kan Grubu Bilgileri-Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde Bulunduğu İçin
TedarikçiYetkilisi               Tedarikçi Çalışanı Kimlik Ad-Soyad
İletişim Adres, Telefon, Faks, E-mail  
Müşteri İşlem Bilgisi Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler,  Hesap Numarası/IBAN Bilgileri  
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları  
Kimlik Ad-Soyad  
İletişim Adres, Telefon, E-mail  
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları  
Ziyaretçi Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları
Çevrimiçi Ziyaretçi İşlem Güvenliği (İnternet Sitesi Hizmetleri) IP Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Ürün veya Hizmet Satın Alan   Kimlik Ad-Soyad, TC Kimlik No, Diğer(Vergi Numarası)
  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Güvenlik Kamerası Kayıtları
  İletişim Adres, Telefon, Faks, E-mail
  Müşteri İşlem Bilgisi Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler,  Hesap Numarası/IBAN Bilgileri
     
     

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

          ZARFSAN’da, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

5.1.Çalışan

Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerine Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.2.Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.3. Veli (18 Yaşından Küçük Genç Çalışanın)

Veli (18 Yaşından Küçük Genç Çalışanın) kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.4.Stajyer

Stajyer kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.5.Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.6.Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.7.Ürün veya Hizmet Satın Alan

Ürün veya Hizmet Satın Alan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğini Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.8.Ziyaretçi

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İşyerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacıyla İşyeri İçerisindeki Açık Alanların Görüntü Kaydı, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.9. Çevrimiçi Ziyaretçi

          Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz ilgisine göre; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi için Anlaşmalı Bankaya, Bağımsız Denetim Firmasına, Hissedarlara, Tedarikçilere ve Maaş Alınan Bankaya işbu Kanun’un 4, 5 ve 6. maddelerinde yer verilen ilke ve işleme şartları kapsamında ve 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ZARFSAN’a elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1.Çalışan

        a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) alınmasına, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi veri kategorisinden (Din Bilgisi), Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler) ve Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydı Bilgisinin) işlenmesine”

6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve 6/2. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b)Özlük     Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi),

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

c)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

d)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad Soyad TC Kimlik No Doğum Tarihi Cinsiyeti Anne Baba Adı), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi), Finansal Bilgiler veri kategorisinden(Banka IBAN ve Hesap Numarası), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden(Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

e) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ad-Soyad(Kartlı Sistem)) İletişim Bilgisi veri kategorisinden(E-posta, Telefon, Yakınının Telefonu, Referans), Özlük Bilgisi veri kategorisinden(Disiplin Soruşturması, Performans Değerlendirme Raporları, Görev/Unvan Bilgisi, SGK Hizmet Dökümü, Askerlik Durumu, Diğer(Çocukların Eğitim-Öğretim bilgileri, Eşin Çalışma Bilgileri)), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden(Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek içi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Daha Önce Çalıştığı İşler, Transkript Bilgileri), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV Kamera Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden(Fotoğraf)

         6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmektedir.

7.2.Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri,

a)Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kişisel Sağlık Bilgileri, Diğer(Kronik Rahatsızlık Bilgisi, Sigara Kullanıp Kullanmadığı)) 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres, Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV Kamera Kayıtları), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Daha Önce Çalıştığı İşler, Öğrenim Durumu) 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmektedir.

7.3. Veli (18 Yaşından Küçük Genç Çalışanın)

Veli(18 Yaşından Küçük Genç Çalışanın) kişisel verileri,

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) alınmasına, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi veri kategorisinden (Din Bilgisi) ve Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi) işlenmesine”

6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve 6/2. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad Soyad, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV Kamera Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmektedir.

7.4.Stajyer

Stajyer kişisel verileri,

       a)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b)Finansal Bilgiler veri kategorisinden(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

c)İletişim Bilgisi veri kategorisinden(E-posta, Telefon, Yakınının Telefonu), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV Kamera Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmektedir.

7.5.Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri,

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) alınmasına, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi veri kategorisinden (Din Bilgisi) ve Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi) işlenmesine”

6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve 6/2. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

c) Finansal Bilgiler veri kategorisinden(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

d)İletişim Bilgisi veri kategorisinden(Telefon, E-mail, Yakının Telefon Numarası, Sosyal Medya Hesabı), Finansal Bilgiler veri kategorisinden(Mal Varlığı Bilgileri), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV Kamera Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden(Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7.6.Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri,

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden(Ad-Soyad), İletişim Bilgisi veri kategorisinden(Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b)Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden(Ad-Soyad), İletişim Bilgisi veri kategorisinden(Adres, E-posta, Telefon, Faks), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV Kamera Kayıtları), Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden(Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmektedir.

7.7.Ürün veya Hizmet Satın Alan

Ürün veya Hizmet Satın Alan kişisel verileri,

a) Kimlik Bilgileri veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Diğer(Vergi Numarası)),  İletişim Bilgileri veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b)Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

c) İletişim Bilgileri veri kategorisinden (Telefon, Faks, E-posta Bilgisi), Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri veri kategorisinden(CCTV kamera kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmektedir.

7.8.Ziyaretçi

Kişisel verileriniz, ZARFSAN tarafından elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (CCTV kamera kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik yollar ile işlenebilmektedir.

7.9.Çevrimiçi Ziyaretçi

Kişisel verileriniz, ZARFSAN tarafından elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;

İşlem Güvenliği Bilgileri veri kategorisinden (IP Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Yönündeki kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik yollar ile işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 ZARFSAN, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

8.3 ZARFSAN, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, ZARFSAN tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; zarfsan@hs01.kep.tr KEP adresimize, muhasebe@zarfsan.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya İOSB Eski Turgut Özal Cad. No: 26/F Başakşehir/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ZARFSAN olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ZARFSAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;    

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.